Izvajamo raznovrstne arheološke raziskave na strokovno in tehnično visokem nivoju.

Poglavitni del arheoloških raziskav predstavljajo t.i. predhodne arheološke raziskave kulturne dediščine. Namen teh raziskav je pridobitev potrebnih informacij za ovrednotenje arheološke dediščine pred načrtovanimi posegi v prostor (npr. gradnja), za natančnejšo določitev ukrepov pri njenem varovanju ali nadzorovana odstranitev arheološke dediščine.

Arheološke raziskave obsegajo vrsto zakonsko določenih postopkov (arheološka topografija, površinski in podpovršinski arheološki terenski pregled, arheološke raziskave ob gradnji, arheološko izkopavanje …)

Strokovni standardi arheoloških terenskih raziskav 

Poleg izvedbe arheoloških raziskav nudimo tudi:

  • svetovanje in pomoč pri izdelavi idejnih in izvedbenih projektov za posege v prostor;
  • krizni menežment pri projektih, v katerih je prišlo do nepredvidenega povečanja obsega arheoloških raziskav;
  • metodološko svetovanje pri izvedbi zahtevnih arheoloških raziskav.

V sodelovanju s strokovnjaki gradbenih strok tako pri izvedbi konkretnih projektov dosežemo zmanjšanje ali celo eliminiranje posegov v arheološko dediščino, obenem se zmanjšajo stroški ter skrajša čas njihove izvedbe.

Pred pričetkom arheoloških raziskav poskrbimo za vse postopke v zvezi s pridobivanjem potrebnih soglasij. Dodatne informacije in povezave so na voljo tukaj:

Vloga za izdajo kulturnovarstvenega soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline