Pozno poleti lanskega leta smo raziskovali arheološko najdišče Koseze, ki se nahaja v severozahodnem delu Ljubljane pod vznožjem Rožnika pri Koseški cerkvi. Najdišče je znano že iz 70ih let prejšnjega stoletja, ko so med sondiranjem arheologi naleteli na poznosrednjeveške grobove in ostanke zidu, v katerega so bili vključeni odlomki rimskodobne lončenine. Grobovi naj bi bili narejeni na nivoju rimskodobne uporabe prostora, kjer so bile odkrite drobne najdbe iz časa 1. do 4. stoletja n. št. V bližini se tudi predvideva potek vodovoda, ki je z izvirom v Kamni gorici napajal Emono. Nadalje je arheološko sliko iz antike dopolnila tudi raziskava v letu 2017, ko so med testnim izkopom  bile odkrite številne strukture (temelji z zidovi in tlakovanja), ki govorijo v prid obstoju vile rustike na tem območju.

Izjemen arheološki potencial območja so potrdila tudi lanskoletna izkopavanja potrebe izgradnje novega pastoralnega centra ob obstoječi cerkvi. Odkrite so bile številne rimskodobne hodne površine ter strukture, ki predstavljajo del rimskodobnega kompleksa, odkritega v letu 2017. Tako kot takrat, smo tudi v letu 2019 naleteli na obsežna tlakovanja in utrditve ter na neutrjene temelje, ki so prešibki, da bi lahko podpirali zidane zgradbe. Predvideva se, da gre za temelje preprostih lesenih objektov, ki so v tem delu kompleksa zamejevali dvorišča, ki bi lahko pripadali gospodarskemu delu vile rustike. V enem delu raziskovanega območja smo naleteli še na ruševino, ki govori v prid temu, da je objekt bil  v nekem trenutku opuščen in prepuščen postopnemu propadu. Arheološko sliko bogato dopolnjujejo še drobne najdbe, od katerih najbolj izstopajo bronaste fibule, žrmlje, kamnit brus, bronasta kozmetična igla, naročnica, trije rimski novci, utež ter steklene jagode. Skrivnost pa ostaja, kako se je znotraj antične vile rustike znašla bronastodobna igla …

SLOVAR

vila rustika = rimskodobna podeželska stanovanjska zgradba s pripadajočo posestjo in ločenimi gospodarskimi objekti

bronasta doba = arheološko obdobje, zaznamovano s pojavom in uporabo brona, ki v Sloveniji zavzema čas med 3. in 1. tisočletjem n. št.