Rimska kloaka / The roman sewer, Ljubljana. by skupinastik on Sketchfab

Model kloake – zbirnega kanalizacijskega kanala, ki je odplake odvajal proti Ljubljanici. Kloake so potekale pod dekumani, ulicami v smeri vzhod-zahod.

A model of cloaca – roman sewer, which channeled the sewage towards Ljubljanica river. Cloacae lay under each decumanus, a street going from East to West.