V avgustu in septembru lanskega leta so na območju severnega mestnega obzidja v Kopru potekale arheološke raziskave v povezavi z načrtovanim projektom sanacije mestnega obzidja, ureditve sprehajalne poti ter izgradnje panoramskega dvigala. Raziskave so bile takrat izvedene v celotnem obsegu z izjemo izkopa na mestu panoramskega dvigala, kjer je bila predvidena raziskava ob gradnji. S slednjo so pričeli marca letos, tako da smo ob gradbenih delih nadaljevali tudi z arheološkimi raziskavami. Te smo izvajali v sodelovanju z ZRC SAZU (Inštitut za arheologijo), dela pa so s prekinitvami trajala do konca julija.

Ob strojnem izkopu smo odkrili ostaline arhitekturnih elementov ter arheološko pozitivnih plasti, na podlagi česar so, ob strokovnem nadzoru pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine – OE Piran, arheološke raziskave ob gradnji prešle v arheološka izkopavanja.

3D MODEL_nizkoresolucijski model temeljev iz obdobja pozne antike

Poleg običajnih novoveških nasutij, temeljev in opornih zidov zadnjih dvestotih let smo proti dnu izkopa nepričakovano odkrili v skalno osnovo preperelega fliša vkopane zidove, ki jih je na osnovi redkih odlomkov lončenine moč datirati v obdobje pozne antike. Močnejši zid iz lomljencev poteka vzporedno s pobočjem, nato se pod pravim kotom zalomi in poteka proti morju. Na južni in zahodni strani se zid naslanja na posekano skalo, severno in vzhodno lice pa sta bila lepo poravnana in izpostavljena. Funkcija zidu ni popolnoma jasna, glede na bližino obale in usmerjenost proti morju gre lahko za dele obrambnih struktur poznoantičnega Kopra ali del pristaniškega kompleksa na severnem delu otoka.